Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador sköter ersättningen av oväntade skador förorsakade av läkemedel genom en läkemedelsskadeförsäkring som andelslaget har tecknat för sina medlemmar. Alla läkemedelstillverkare, -importörer, -marknadsförare och forskningsföretag som är verksamma i Finland kan bli medlemmar i andelslaget.

Andelslaget grundades år 1984 och har för tillfället circa 130 medlemmar.

Om andelslagets affärer beslutar andelslagets styrelse och andelslagets ordinarie stämma som sammanträder en gång per år.

Andelslagets styrelse har 5 medlemmar.

Andelslaget har en verkställande direktör som sköter uppdraget som bisyssla. Övriga funktioner som behövs för andelslagets förvaltning och ekonomi sköts med köpta tjänster.

Andelslagets största kostnadspost utgörs av försäkringspremien för läkemedelsskadeförsäkringen. Försäkringspremien debiteras av medlemmarna i förhållande till deras andelar.

Läkemedelsskadeförsäkringen

Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador har tecknat en försäkring till förmån för användare av mediciner. Ur läkemedelsskadeförsäkringen ersätts skador som förorsakats av mediciner vilka uppfyller den definitionen för mediciner som fastställts i stadgarna för andelslaget (inkl. preventivmedel som appliceras inom kroppen, vacciner, blod eller blodfraktioner), vilka överlåtits för konsumtion, eller som använts i läkemedelsprövningar i Finland och  vilka förorsakat skador som kan anses överraskande med tanke på vårdsituationen. Ytterligare information om läkemedelsskadeförsäkringen. Ytterligare information om läkemedelsskadeförsäkringen.

Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

 

Post address:

Sparbankskajen 4 C 27

00530 HELSINKI

Länkar:

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget

www.laakevakuutus.fi