Hur beräknas försäkringspremien och när förfaller den till betalning?

17.6.2015

Hur mycket?

Storleken av försäkringspremien baserar sig på medlemsbolagens omsättning, storleken av försäkringspremien som avtalats mellan Finlands Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolag och andelslaget samt på andelslagets verksamhetsavgift.

Det försäkrade bolagets årliga avgift baserar sig på dess brutto-omsättning beräknat på basen av partipriser. Minimiavgiften är 4.000 €/år. Då bolaget ansöker om medlemskap undertecknar det en läkemedelsskadeförbindelse varmed bolaget förbinder sig att leverera andelslaget årligen uppgift om sin omsättning.

Då bolaget ansluter sig som medlem tecknar det minst en andel i andelslaget. Avgiften är 20 euro per andel. För varje tillägg på 200.000 euro i omsättningen bör medlemmen teckna motsvarande mängd tilläggsandelar.

Avgifterna för en ny medlem?

Avgiften för den första försäkringsperioden för nya medlemmar debiteras som en förhandsbetalning som baseras på den uppskattade omsättningen.