Termer

Claims made = Skadan hänförs till det år då skadeanmälan har gjorts till försäkringsgivaren.

Självreglering = Frivillig (= inte lagstadgad) metod att hantera exempelvis skador förorsakade av läkemedel (Läkemedelsskadeförsäkringen), god journalistisk sed (Opinionsnämnden för massmedier) eller regleringen av läkemedelsmarknadsföring (Övervakningsnämnden för marknadsföring av läkemedel).

Läkemedel = Med läkemedel avses i läkemedelskadeförsäkringen ett i läkemedelslagen åsyftat preparat eller ämne avsett för människa, dock inte i läkemedelslagen avsedda traditionella växtbaserade preparat eller homeopatiska preparat. Med läkemedel avses också intrauterina preventivmedel, serum och vaccin.

Läkemedelsskadeförbindelse = Läkemedelsskadeförbindelsen är en förutsättning för medlemskap i andelslaget. Den undertecknade läkemedelsskadeförbindelsen lämnas till andelslaget som bilaga till medlemsansökan.

I förbindelsen:

1) förbinder sig den sökande att delta i läkemedelsskadeförsäkringen som tecknas för att ersätta läkemedelsskador, och i alla förpliktelser försäkringen medför,

2) godkänner den sökande att läkemedelsskadeförsäkringens försäkringstagare är ett för detta ändamål grundat andelslag som godkänner försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren, och 
3) förbinder sig försäkringstagaren att för sin del svara för kostnader som inom den i försäkringsvillkoren definierade tidfristen för framställande av ersättningskrav förorsakas av att den sökande deltar i läkemedelsskadeförsäkringen och som hänför sig till den tid då den sökande har varit medlem i andelslaget.

Rättssubjekt = Med rättssubjekt avses inom juridiken person eller organisation som kan ha rättigheter och skyldigheter. Denna egenskap kallas rättskapacitet. Rättssubjekt är fysiska personer det vill säga människor och juridiska personer det vill säga olika företag, samfund och offentligrättsliga organisationer.

Andelslaget = Andelslaget är en organisation som består av de egna medlemmarna och som har grundats för att sköta läkemedelsskadefall för medlemmarnas räkning.

Syftet med Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador är att stöda medlemmarnas näringsverksamhet genom att betjäna medlemmarna med

a) att handha ersättningsärenden som faller på medlemmarna tillsammans i enlighet med den läkemedelsskadeförbindelse som varje medlem har godkänt, och 
b) att handha även andra frågor som berör tecknandet av läkemedelsskadeförsäkringen och som enligt läkemedelsskadeförbindelsen eller andelslagets beslut tillkommer andelslaget.

Andel = Andelslagets kapital består av medlemmarnas insatser. I andelslagets regler stadgas om hur andelarna beräknas.

Försäkringstagare = Som försäkringstagare för läkemedelsskadeförsäkringen fungerar Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador. Andelslaget förhandlar årligen med försäkringsbolaget fram ett läkemedelsskadeavtal där bland annat försäkringspremierna som ska betalas till försäkringsbolaget slås fast.

Försäkringspremien = Andelslaget betalar årligen till försäkringsbolaget den årspremie som överenskommits i läkemedelsskadeavtalet som försäkringsbolaget och andelslaget har undertecknat. För att täcka årspremien debiterar andelslaget av sina medlemmar en försäkringspremie enligt medlemmarnas andel.

Extra försäkringspremie = Medlemmarna är skyldiga att betala andelslaget en extra premie exempelvis i situationer där en medlem i andelslaget lämnar sin försäkringspremie obetald eller då det gäller läkemedelsskador som omfattas av självrisken.

Extra premie som medlemmarna betalar solidariskt bestäms för varje enskild medlems del i förhållande till antalet andelar medlemmarna har vid det aktuella tillfället.