Hur ansöker man om medlemskap?

Vem som helst som genom sin näringsverksamhet i Finland framställer, importerar, marknadsför eller forskar i läkemedel kan bli medlem i andelslaget. Med att forska i läkemedel avses läkemedelsprövningar som genomförs i förhållanden som godkänts av myndigheterna och i enlighet med god tillverkningssed för läkemedel, vilket garanterar att läkemedlen uppfyller alla de krav som ställs på dem vad framställningen beträffar.

Man ansöker om medlemskap på vidstående ansökningsblankett (ansökningsblankett i slutet av sidan). Ansökningsblanketten ska undertecknas med företagets officiella underskrift som ska bestyrkas av två personer.

Till ansökan bifogas en fritt formulerad redogörelse för företagets verksamhet samt en godkänd och undertecknad läkemedelsskadeförbindelse (blanketten i slutet av sidan). Även läkemedelsskadeförbindelsen ska förses med företagets officiella underskrift.

Ansökan riktas till andelslagets styrelse och sänds till adressen:

Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador 
Porkkalankatu 1, FI-00180 Helsingfors, FINLAND

Medlemskapet träder i kraft då andelslagets styrelse har godkänt medlemsansökan.