Vakuutustermistöä

Claims made = Vahinko kohdistetaan siihen vuoteen, jolloin vahinkoilmoitus on tehty vakuutuksenantajalle.

Itsesääntely = Vapaaehtoinen (= ei lakisääteinen) tapa hoitaa esimerkiksi lääkkeiden aiheuttamia vahinkoja (Lääkevahinkovakuutus), hyviä lehtimiestapoja (Julkisen sanan neuvosto) tai lääkemarkkinoinnin ohjausta (Lääkemarkkinoinnin valvontakunta).

Lääke = Lääkkeellä tarkoitetaan lääkevahinkovakuutuksessa lääkelain mukaista ihmisille tarkoitettua valmistetta tai ainetta, ei kuitenkaan lääkelain perinteiset kasvirohdosvalmisteita ja homeopaattisia valmisteita. Lääkkeellä tarkoitetaan myös kohdun sisäistä ehkäisintä, seerumia tai rokotetta.

Lääkevahinkositoumus = Lääkevahinkositoumus on osuuskunnan jäsenyyden edellytys. Allekirjoitettu lääkevahinkositoumus toimitetaan osuuskunnalle hakemuksen liitteenä.

Sitoumuksessa hakija:

  • sitoutuu osallistumaan lääkevahinkojen korvaamiseksi otettavaan lääkevahinkovakuutukseen siihen liittyvine velvoitteineen,

  • hyväksyy, että lääkevahinkovakuutuksen vakuutuksenottajalla on tätä varten perustettu osuuskunta, joka hyväksyy vakuutussopimuksen ja vakuutusehdot, ja

  • sitoutuu osaltaan vastaamaan niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat vakuutusehdoissa määritellyn korvausvaatimuksen esittämisajankohdan kuluessa lääkevahinkovakuutukseen osallistumisesta ja jotka kohdistuvat sitoumuksen hyväksyjän jäsenyysaikaan osuuskunnassa.

Oikeussubjekti = Oikeussubjektiksi kutsutaan oikeustieteessä tahoa, joka voi saada oikeuksia ja tulla velvoitetuksi. Tätä ominaisuutta kutsutaan oikeuskelpoisuudeksi. Oikeussubjekteja ovat luonnolliset henkilöt eli ihmiset sekä oikeushenkilöt, joita ovat erilaiset yritykset, yhteisöt ja julkisoikeudelliset tahot.

Osuuskunta = Osuuskunta on jäsentensä muodostama yhteisö, joka on perustettu lääkkeiden aiheuttamien vahinkojen hoitamiseksi jäsenten puolesta.

Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä elinkeinon tukemiseksi, jäseniään palvellen a) huolehtia niistä korvausasioista, jotka yhteisesti kuuluvat jäsenille kunkin jäsenen osaltaan hyväksymän lääkevahinkositoumuksen mukaisesti, ja b) huolehtia muistakin asioista, jotka koskevat lääkevahinkovakuutuksen ottamista sekä lääkevahinkoja ja jotka lääkevahinkositoumuksen tai osuuskunnan päätöksen mukaisesti kuuluvat sille.

Osuus = Osuuskunnan pääoma koostuu jäsenten osuusmaksuista. Osuuksien määräytymisestä säädetään osuuskunnan säännöissä.

Vakuutuksenottaja = Lääkevahinkovakuutuksen vakuutuksenottajana toimii Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta. Se neuvottelee vakuutusyhtiön kanssa lääkevahinkosopimuksen, jonka mukaan määräytyvät mm. vakuutusyhtiölle maksettavat vakuutusmaksut.

Vakuutusmaksu = Osuuskunta maksaa vakuutusyhtiölle osuuskunnan allekirjoittamassa lääkevahinkosopimuksessa sovitun vuosimaksun. Osuuskunta kerää jäseniltään osuuksiin perustuvan vakuutusmaksun, jolla tämä vuosimaksu katetaan.

Ylimääräinen vakuutusmaksu = Jäsenet ovat velvollisia maksamaan osuuskunnalle ylimääräisen maksun esimerkiksi tilanteissa, joissa osuuskunnan joku jäsen jättää vakuutusmaksun maksamatta tai kyseessä on lääkevahinko, joka kuuluu omavastuun piiriin.

Yhteisvastuullinen ylimääräinen maksu määrätään kunkin jäsenen omalta osalta maksettavaksi osuuskunnan sääntöjen mukaisesti yritysten tukkuhintaisen bruttoliikevaihdon suhteessa Suomessa.